OGRODZENIE ZGODNE Z PRAWEM

11-06-2021
0

Ogrodzenie wokół domu może być skromne i oszczędne, bądź drogie i efektowne. Niezależnie jednak od materiału, budowę ogrodzenia należy należycie przemyśleć oraz zapoznać się z przepisami prawa, które go dotyczą.

Każdy właściciel działki ma prawo i może ogrodzić swoją nieruchomość. Nie można zrobić jednak tego w sposób dowolny. Należy bowiem liczyć się z przepisami prawa i ze zdaniem sąsiadów. Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. W niektórych jednak przypadkach istnieje obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania ogrodzenia do właściwej instytucji, czyli do starostwa. Budowę bądź remont ogrodzenia należy zgłosić w przypadku gdy:

-ogrodzenie jest usytuowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych.

-ogrodzenie będzie przekraczało 2.20m wysokości, niezależnie od miejsca jego usytuowania.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zawiadomieniu należy scharakteryzować rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o rawie do dysponowania nieruchomością, oraz w zależności od potrzeb nakreślić odpowiednie szkice bądź rysunki planowanej inwestycji. Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli po 30 dniach od zawiadomienia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub naruszenie przepisów techniczno-budowlanych. MPZP może nam również nakreślić wygląd i charakter ogrodzenia, ponieważ jest aktem, który ostatecznie determinuje możliwość zagospodarowania terenu. Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po tym upływie czasu konieczne będzie nowe zawiadomienie.

Jakie wymogi techniczne musi spełniać ogrodzenie?

- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie poniżej 1.80 wysokości ostro zakończonych elementów tj. tłuczone szkło czy drut kolczasty.
- bramy wjazdowe i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, aby nie utrudniały komunikacji zewnętrznej.
- minimalna szerokość użytkowa dla furtek powinna wynosić 0,9m, natomiast dla bram wjazdowych powinna wynosić w świetle 2,4m. Przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy, które odnoszą się do budynków wielorodzinnych bądź użyteczności publicznej. 


Czy można zarządzać od sąsiada aby postawił płot?

Przepisy prawa nie regulują sposobu budowy ogrodzeń między posesjami oraz nie regulują sposobu ponoszenia kosztów jego budowy. Problemem jest zatem zazwyczaj porozumienie się między sąsiadami co do wyglądu i kosztu budowy ogrodzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których możemy domagać się od sąsiada postawienia ogrodzenia. W przypadku gdy sąsiad na swojej nieruchomości prowadzi warsztat bądź hodowlę zwierząt lub trzyma niebezpiecznego psa, co stanowi realne zagrożenie dla pozostałych osób, fakt ten można zgłosić na Policję lub do Straży Miejskiej, które zobowiążą właściciela do usunięcia zagrożenia.

Gdzie postawić ogrodzenie?

Jeżeli chodzi o kwestię usytuowania ogrodzenia, najlepszym rozwiązaniem jest posadowienie w osi granicy działek. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z sąsiadem, i będzie to tylko nasza inwestycja, to ogrodzenie należy tak usytuować aby nie przekraczało granicy naszej nieruchomości. Ogrodzenie od strony ulicy należy natomiast umiejscowić tak, aby nie przekraczało linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, planowane ogrodzenie należy odsunąć w głąb działki w taki sposób, aby pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę. Granice nieruchomości zawsze oznaczone są na gruncie znakami graficznymi, umiejscowionymi przez upoważnionych geodetów. Jeżeli znaki te są widoczne i nie ma wątpliwości co o przebiegu granicy nieruchomości, nie ma konieczności obecności geodety. W przypadku  niepewności dotyczących granicy działki, należy zlecić geodecie wznowienie znaków graficznych.

W przypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg, może się okazać, iż ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik. Są to sytuacje, w których zagrożeniem jest ograniczona widoczność użytkowników dróg. Starostwo po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia, bo uwzględnianiu wymogów bezpieczeństwa, może zadecydować o jego kształcie i umiejscowieniu.

Kto ponosi koszty budowy ogrodzenia?

Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Wg Kodeksu prawa cywilnego urządzenia tj. mury, płoty, miedze, rowy itp. znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów, a osoby korzystające z wymienionych obiektów zobowiązane są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów samego wybudowania ogrodzenia. Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążenia sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeżeli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Inwestor zainteresowany budową będzie musiał zatem sam sfinalizować inwestycję, jeżeli nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia, można domagać się od sąsiada współfinansowania kosztów jego eksploatacji, napraw i remontów. Warto jednak porozumieć się z sąsiadem, aby uniknąć ponoszenia kosztów budowy w całości i spisać umowę w której zostanie określony rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia jego kosztów. Tylko taka pisemne zobowiązanie pozwoli nam, w przypadku nieuregulowania płatności, możliwość wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę.

 

Warto pamiętać, że ogrodzenie nie tylko spełnia funkcję estetyczną ale również zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dodatkowo poza spełnianiem funkcji zabezpieczania terenu, ogrodzenie wpływa na wizerunek nieruchomości oraz zwiększa jej wartość i podnosi poczucie prestiżu mieszkańców.

Komentarze

Postów nie znaleziono