JAK CZĘSTO NALEŻY CZYŚCIĆ KOMINY I CO NALEŻY DO KOMPETENCJI KOMINIARZY

28-05-2021

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
 • od palenisk opalanych paliwem stałym, nie wymienionych wyżej – co najmniej cztery razy do roku
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych wyżej – co najmniej dwa razy do roku.

Dodatkowo:

 • Przewody spalinowe należy czyścić nie rzadziej niż dwa razy do roku
 • Przewody wentylacyjne należy czyścić minimum raz w roku
 • Przewody dymowe np. z kominka – cztery razy do roku

Głównymi usługami kominiarza inaczej zwanego mistrzem to:

 • czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i gazowych,
 • czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych,
 • wypalanie sadzy w przewodach kominowych,

Dodatkowo na życzenie posiadacza obiektu kominiarz może wykonywać:

 • czyszczenie kominów wolnostojących
 • odgruzowanie przewodów
 • badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów
 • wydawanie – na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych- opinii dotyczących podłączenia palenisk,
 • wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i sprawdzania podłączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych,

Należy pamiętać, iż wyposażenie obiektu w nowoczesne kominy systemowe, czy też istniejącego komina w nowoczesny wkład kominowy i korzystanie z nowoczesnego urządzenia grzewczego nie zwalnia właściciela domu z obowiązku nieustannego czuwania nad stanem przewodów kominowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie wykroczeń, które mówi iż funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i są uprawnieni do wydawania mandatów i kar wg Artykułu.82. §1. „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów a w szczególności:

 • nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku,
 • utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,
 • nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru
 • eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar,

Podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”