NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

PRODUKTY W PROMOCJI

Oszczędzasz 10%
181,35  163,21 
Oszczędzasz 10%
256,43  230,79 
Oszczędzasz 10%
292,15  262,93 
Oszczędzasz 32%
239,60  162,93 
Oszczędzasz 32%
257,07  174,81 
Oszczędzasz 32%
337,39  229,43 
Oszczędzasz 10%
659,39  593,45 
Oszczędzasz 10%
105,26  94,73 
Oszczędzasz 10%
26,47  23,82 
[Skontaktuj się z nami w sprawie ceny]

SPIS TREŚCI:

§1. Definicje

§2. Postanowienia ogólne

§3. Prawa i obowiązki partnera biznesowego

§4. Prawa i owiązki portalu OCIEPLENIE.pl

§5. Płatności

§6. Zwrot i reklamacja towaru

§7. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

§8. Poufność

§9. Przetwarzanie danych osobowych

§10. Siła wyższa

§11. Prawo autorskie oraz wykorzystywanie znaków towarowych

§12. Postanowienia końcowe 

§1

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.pl oznaczają: 

 1. Zarządca – INTERNET CODE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, właściciel i administrator internetowej portalu handlowego, prowadzonej pod adresem www.OCIEPLENIE.pl lub pod każdym innym adresem WWW, będącym jej własnością.
 2. Portal OCIEPLENIE.PL – narzędzia internetowe, stanowiące własność INTERNET CODE Sp. z o.o. i dostępne pod adresem www.OCIEPLENIE.pl lub pod innym adresem, którego właścicielem jest spółka INTERNET CODE Sp. z o.o.
 3. Sklep partnerski – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na prezentacji i sprzedaży towarów, za pośrednictwem sieci Internet na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL, który zaakceptował zasady współpracy z Zarządcą, Partnerami biznesowymi i Klientami Portalu OCIEPLENIE.PL, w tym podpisał Umowę współpracy z Zarządcą.
 4. Strona/ Strony – INTERNET CODE Sp. z o.o. i Sklep partnerski, którzy zawarli Umowę o współpracę.
 5. Umowa – Umowa o współpracę zawarta pomiędzy INTERNET CODE Sp. z o.o. a Sklepem partnerskim
 6. Klient – każdy podmiot, który utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal OCIEPLENIE.PL na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta Detalicznego portalu OCIEPLENIE.pl
 7. Administrator Sklepu partnerskiego – osoba upoważniona lub pracownik Sklepu partnerskiego, odpowiedzialny za kontakt z Zarządcą i Klientami oraz za prawidłowe funkcjonowanie Sklepu partnerskiego w Portalu OCIEPLENIE.PL.
 8. Partner biznesowy – każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z Zarządcą w zakresie świadczonych usług Portalu OCIEPLENIE.PL; 
 9. Zaproszenie do składania oferty w Portalu OCIEPLENIE.PL – zamieszczone na stronie internetowej www.OCIEPLENIE.pl przez Sklepy partnerskie listy towarów, usług i cen stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaś za ofertę uważa się prawidłowo uzupełniony i przesłany przez Klienta do Sklepu partnerskiego elektroniczny formularz zamówienia za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL.
 10. Strona Sklepu partnerskiego – strona internetowa, obsługiwana przez oprogramowanie Portalu OCIEPLENIE.pl, z której korzysta Sklep partnerski lub Portal OCIEPLENIE.pl, celem prawidłowej realizacji Umowy.
 11. Płatność – spełnienie przez Klienta na rzecz Sklepu partnerskiego świadczenia pieniężnego z tytułu umowy sprzedaży,  za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.pl.
 12. Prowizja – wynagrodzenie należne dla INTERNET CODE Sp. z o.o. od Sklepu partnerskiego, z tytułu umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy Sklepem partnerskim, a Klientem za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL. Prowizja Portalu OCIEPLENIE.pl pobierana jest procentowo, od ceny netto towaru zakupionego przez Klienta.
 13. Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, Przelewy24.pl lub inny agent rozliczeniowy.
 14. Konto – dostępny, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła, element systemu, do którego przypisany jest Klient lub Sklep partnerski, po wypełnieniu formularza przystąpienia.
 15. Regulamin dla Klienta Detalicznego portalu OCIEPLENIE.PL – określenie zasad dotyczących stosunków pomiędzy Klientami Portalu OCIEPLENIE. PL, a Zarządcą oraz zasad organizacji oraz funkcjonowania Portalu OCIEPLENIE.PL.
 16. Regulamin dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.PL – określenie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Portalem OCIEPLENIE.pl a Partnerem Biznesowym, mających na celu prawidłowe wykonywanie Umowy.
 17. Podręcznik integracji – zestaw instrukcji dotyczących kwestii technicznych możliwych sposobów integracji z Portalem OCIEPLENIE.PL.
 18. Panel Portal OCIEPLENIE.pl – narzędzie, chronione przed dostępem osób trzecich za pomocą hasła, udostępniane przez Portal OCIEPLENIE.PL Sklepowi partnerskiemu, celem prezentowania oraz sprzedaży towarów drogą elektroniczną przez Sklep partnerski w Portalu OCIEPLENIE.PL, a ponadto umożliwiające komunikację pomiędzy Portalem OCIEPLENIE.PL i Sklepem partnerskim.
 19. Towar – rzecz lub usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sklepem partnerskim za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu dla Sklepu partnerskiego  Portalu OCIEPLENIE.PL jest określenie  warunków współpracy pomiędzy Portalem OCIEPLENIE.pl a Partnerem Biznesowym, podjętej na mocy uprzednio zawartej Umowy.
 2. Sklep partnerski ma prawo wprowadzić nowe postanowienia do Regulaminu dla Klienta Detalicznego portalu OCIEPLENIE.pl, o ile nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, Regulaminem dla Klienta Detalicznego Portalu OCIEPLENIE.pl, przepisami prawa oraz będą korzystniejsze dla Klienta od postanowień Portalu OCIEPLENIE.PL. Informacje te będą dostępne bezpośrednio na stronie Sklepu partnerskiego w Portalu OCIEPLENIE.pl.

§3

Prawa i obowiązki partnera biznesowego

 1. Sklep partnerski jest uprawniony do posługiwania się Panelem Portal OCIEPLENIE.PL, celem prezentowania oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.pl.
 2. Prezentacja towarów przez Sklep Partnera Biznesowego, znajdująca się na stronach internetowych www.OCIEPLENIE.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie Klienta do składania oferty w Portalu OCIEPLENIE.pl w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Oznacza to, że złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie partnerskim nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sklep partnerski zobowiązuje się do realizacji zamówienia składanego przez Klienta za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.pl, zgodnie z Umową, właściwymi postanowieniami Regulaminu dla Klienta Detalicznego oraz Regulaminu dla Kontrahenta PORTALU OCIEPLENIE.PL oraz przepisami prawa.
 4. Sklep partnerski zobowiązuje się do stosowania środków własnych, Panelu Portal OCIEPLENIE.pl oraz innych materiałów i narzędzi udostępnianych przez Portal OCIEPLENIE.PL, zgodnie z obowiązującym prawem, a ponadto do przekazywania Portalowi OCIEPLENIE.PL wszelkich informacji nieodzownych do importu danych oraz integracji – według Podręcznika integracji.
 5. Sklep partnerski ma prawo do konta w Portalu OCIEPLENIE.PL, które umożliwia wykonywanie praw i obowiązków przysługujących zarówno Sklepowi partnerskiemu, jak również Klientowi.
 6. Sklep partnerski jest zobowiązany do stworzenia i bieżącego uaktualniania w Portalu OCIEPLENIE.PL prezentacji towarów.
 7. Sklep partnerski zobowiązuje się do bieżącego reagowania oraz odpowiadania na wszelkie uwagi i pytania ze strony Portalu OCIEPLENIE.PL oraz Klientów za pomocą środków przewidzianych w Portalu OCIEPLENIE.PL.
 8. Sklep partnerski zobowiązuje się do używania logo Portalu OCIEPLENIE.PL przez okres trwania Umowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonywania, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a następnie zaprzestania jego wykorzystywania w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Umowy, bez względu na tego przyczynę. Portal OCIEPLENIE.PL zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania tego obowiązku.
 9. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z Portalem OCIEPLENIE.PL, Sklep partnerski zobowiązany jest do natychmiastowego ustanowienia nowego Administratora i pisemnego zawiadomienia o tym Portalu OCIEPLENIE.PL. Do czasu takiego zawiadomienia, czynności dokonane przez wcześniejszego Administratora Sklepu Partnera Handlowego, zgodnie z dotychczasowym upoważnieniem, są wiążące dla Sklepu partnerskiego. W przypadku nie wyznaczenia następnego Administratora w ciągu 2 dni kalendarzowych od zawiadomienia Portalu OCIEPLENIE.PL o jego zmianie uznaje się, że jest nią reprezentant Sklepu partnerskiego zawierający Umowę.
 10. Sklep partnerski zobowiązuje się do niewykorzystywania Portalu OCIEPLENIE.PL, celem sprzedaży towarów zabronionych lub niedopuszczonych do obrotu przepisami prawa, a ponadto nakłaniających do łamania prawa poprzez rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, które mogłyby zostać do tego przeznaczone, jak również naruszających prawa osób trzecich oraz godzących w dobre imię Portalu OCIEPLENIE.PL i Partnerów biznesowych.
 11. Zabronione jest, realizowanie przez Sklep partnerski zamówienia towaru uzyskanego od Klienta za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL oraz przyjmowanie za nie zapłaty przez Sklep partnerski poza Portalem OCIEPLENIE.PL i z pominięciem Portalu OCIEPLENIE.PL pod rygorem naprawienia szkody.
 12. Sklep partnerski zobowiązuje się używać do swojej promocji w Portalu OCIEPLENIE.PL wyłącznie metod zgodnych z postanowieniami Portalu OCIEPLENIE.PL oraz z przepisami prawa.
 13. Portal OCIEPLENIE.PL zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu promocji Sklepu partnerskiego, w tym do wiążącego zarządzenia, za pomocą formy pisemnej lub elektronicznej, zaprzestania jakiejkolwiek promocji sprzecznej z warunkami określonymi w Umowie lub w przepisach prawa. Sklep partnerski  jest zobowiązany do wykonania niniejszego zarządzenia w ciągu 24 godzin od jego otrzymania od Portalu OCIEPLENIE.PL, który zastrzega sobie prawo kontroli wykonania niniejszego obowiązku.
 14. Sklep partnerski jest zobowiązany do realizowania wszelkich zamówień towarów złożonych przez Klienta, według cen towarów opublikowanych w Portalu OCIEPLENIE.PL w chwili wysłania zamówień przez Klienta za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL oraz na zasadach określonych w Umowie i przepisach prawa.
 15. Sklep partnerski nie jest upoważniony do składania Klientowi oświadczeń woli w imieniu Zarządcy portalu OCIEPLENIE.PL ani pobierania od niego dodatkowych opłat, innych niż określone w Umowie.
 16. Sklep partnerski zobowiązany jest do wysyłki zamówionego towaru na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Zarządcą a Sklepem partnerskim, a także stanowiącym jej integralną część Regulaminem dla Klienta Detalicznego.
 17. Sklep partnerski jest zobligowany niezwłocznie poinformować Portal OCIEPLENIE.PL o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach lub podejrzeniach naruszeń postanowień Regulaminu dla Klienta Detalicznego oraz Regulaminu dla Sklepu partnerskiego Portalu OCIEPLENIE.PL oraz przepisów prawa przez osobę trzecią, czy też innych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Portalu OCIEPLENIE.PL.

§4

Prawa i obowiązki Zarządcy portalu OCIEPLENIE.PL

Zarządca portalu OCIEPLENIE.pl zobowiązuje się do: 

 1. Udostępnienia Sklepom partnerskim oraz Klientom Portalu OCIEPLENIE.PL, w zakresie i celach określonych w Umowie.
 2. Udzielania Sklepowi partnerskiemu informacji niezbędnych do importu danych oraz integracji z Portalem OCIEPLENIE.PL, w szczególności poprzez przekazanie Podręcznika integracji oraz przeprowadzenie, na życzenie Sklepu partnerskiego i w uzgodnionym przez Strony terminie, bezpłatnego szkolenia.
 3. Przekazywania innych informacji o Portalu OCIEPLENIE.PL, nieodzownych do należytego wykonywania przez Sklep partnerskiego Umowy.
 4. Zawarcia stosownych umów z Partnerami biznesowymi, celem zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
 5. Umieszczania informacji, przez czas trwania Umowy, dotyczących Sklepu partnerskiego na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL.
 6. Udzielania zgody na zamieszczanie logo Sklepu partnerskiego w ewentualnych materiałach reklamowych Portalu OCIEPLENIE.PL.
 7. Zbierania i wykorzystywania danych dotyczących sprzedaży Sklepu partnerskiego w Portalu OCIEPLENIE.PL, celem rozwoju usług, a ponadto sporządzania raportów dotyczących funkcjonowania Portalu, nie naruszając tymi działaniami integralności Sklepu partnerskiego.
 8. W granicach swoich możliwości świadczenia Sklepowi partnerskiemu innej pomocy.
 9. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL ma prawo do kontroli prawidłowości korzystania z Portalu OCIEPLENIE.PL przez Sklep partnerski, w tym do nakazania mu usunięcia treści lub zaprzestania działań, które mogłyby godzić w dobre imię Portalu OCIEPLENIE.PL, innych Sklepów partnerskich, Klientów lub Partnerów Biznesowych.
 10. Zarządca portal OCIEPLENIE.PL ma prawo, przez czas trwania Umowy, bez uprzedniego uzgodnienia ze Sklepem partnerskim, do wykorzystywania edycji, usunięcia zamieszczonych w Portalu OCIEPLENIE.PL zdjęć i opisów towarów, tak aby zapewnić prawidłowe, zgodne z rzeczywistością oraz z przepisami prawa działanie Portalu OCIEPLENIE.PL.
 11. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL ma prawo, bez uprzedzenia i uzyskania zgody Sklepu partnerskiego, do zablokowania konta Sklepu partnerskiego, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Portalu OCIEPLENIE.PL lub przepisów prawa.
 12. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania umieszczenia, jak również usunięcia ze stron Portalu OCIEPLENIE.PL prezentacji towaru, która nie posiada pełnej charakterystyki (m.in. określenia ceny, producenta, modelu lub innych właściwości), wskutek czego mogłaby wprowadzić w błąd Klienta, dokonującego wyboru towaru.
 13. Prawo do powierzchni reklamowej Portalu OCIEPLENIE.PL oraz wszystkie przychody uzyskane wskutek jej udostępniania należą wyłącznie do Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL.
 14. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL ma prawo, bez uprzedniego informowania Sklepu partnerskiego, we wszelki sposób zmieniać, rozbudowywać, wdrażać nową wersję Portalu OCIEPLENIE.PL oraz dokonywania zmian jego funkcjonalności, jak równie wykorzystywanych narzędzi internetowych.

§5

Płatności

 1. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL jest uprawniony do udzielania Klientom, w ramach należnej mu prowizji, rabatów na zakup towarów w Sklepie partnerskim.
 2. Aktualny etap realizacji przez Sklep partnerski zamówienia Klienta w Portalu OCIEPLENIE.PL, jest dostępny dla Portalu OCIEPLENIE.PL.
 3. Spełnienie świadczenia wzajemnego przez Sklep partnerski wobec Klienta, jak również wszelkie inne zachowania Sklepu partnerskiego związane z Płatnością Klienta, podjęte przed otrzymaniem zawiadomienia o dokonaniu Płatności przez Klienta, następują na ryzyko Sklepu partnerskiego.
 4. Klient będzie uiszczał zapłatę za sprzedany towar na konto Zarządcy portalu OCIEPLENIE.PL. Rozliczenie transakcji pomiędzy Zarządcą portalu OCIEPLENIE .PL a Sklepem Partnerskim następuje co 15 dni roboczych. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL dokonuje przelewu na konto Sklepu partnerskiego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży towarów pomniejszone o prowizję należną Spółce INTERNET CODE Sp. z o.o. w wysokości zapisanej w Umowie o współpracy.  

§ 6

Zwrot i reklamacja towaru

 1. Sklep partnerski ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta za należyte wykonanie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim a Klientem, a ponadto za wykonanie obowiązków związanych z: 
 • zwrotem towaru z jednoczesnym odstąpieniem od umowy sprzedaży;
 • wymianą towaru;
 • złożeniem reklamacji towaru;
 • dochodzeniem uprawnień z dokumentu gwarancyjnego dołączonego do towaru;
 • nieprzyjęciem przesyłki z powodu stwierdzenia jej uszkodzeń mechanicznych;
 • towarem niezgodnym z zamówieniem;
 • niedostarczeniem zamówionego towaru;
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Klienta Detalicznego portalu OCIEPLENIE.PL i przepisami prawa oraz z tym zastrzeżeniem, iż ewentualne dokonanie zwrotu Płatności w całości obciąża wyłącznie Sklep partnerskiego i następuje bez pośrednictwa Portalu OCIEPLENIE.PL., z wyjątkiem sytuacji gdy Zarządca nie dokonał jeszcze rozliczenia transakcji pomiędzy Zarządcą a Sklepem Partnerskim. Aktualny etap realizacji przez Klienta uprawnień opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dostępny dla Portalu OCIEPLENIE.PL. Stronami wszelkich sporów wynikłych na tle przewozu towaru, są przewoźnik, Sklep partnerski oraz Klient. Sklep partnerski jest stroną postępowania reklamacyjnego z przewoźnikiem i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zamówionego lub zakupionego towaru. W przypadku odmowy przez Klienta przyjęcia przesyłki z powodu stwierdzenia jej uszkodzeń mechanicznych lub zgubienia przesyłki podczas przewozu, Sklep partnerski jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad, lub zwrócić jego równowartość zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Klienta Detalicznego portalu OCIEPLENIE.PL oraz przepisami prawa. W razie zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem partnerskim a Klientem, Sklep partnerski zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrywania ich, zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w Portalu OCIEPLENIE.PL oraz przepisami prawa.

W przypadku uwzględnienia roszczeń ze skutkiem zwrotu Klientowi części lub całości płatności, Sklep partnerski zobowiązuje się do jej zwrotu zgodnie z postanowieniami Portalu OCIEPLENIE.PL i w sposób uzgodniony z Klientem, pokrywając również wszelkie uprzednio pobrane prowizje, w tym należną dla Portalu OCIEPLENIE.PL

§7

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek utraty lub udostępnienia przez Sklep partnerski hasła dostępu do Panel Portalu OCIEPLENIE.pl osobom trzecim.
 2. Zarządca portalu OCIEPLENIE.pl nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Sklepu partnerskiego wobec Klienta i Partnerów biznesowych, jak również za zobowiązania Klienta i Partnerów biznesowych względem Sklepu partnerskiego, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu działania Portalu OCIEPLENIE.PL.
 3. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie odpowiada w jakikolwiek sposób za działania i korzystanie z Portalu OCIEPLENIE.PL przez Sklep partnerski, w tym za towary Sklepu partnerskiego, ani za inne zobowiązane przyjęte na siebie przez Sklep partnerski względem Klienta, w tym za informacje zamieszczone przez niego na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL, czy też treści jego materiałów reklamowych. Sklep partnerski ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie do Portalu OCIEPLENIE.PL treści.
 4. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, straty lub obciążenia związane z korzystaniem z Portalu OCIEPLENIE.PL przez Sklep partnerski, a w szczególności wynikające z wszelkich przerw w działaniu Portalu OCIEPLENIE.PL, albo odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Portalu OCIEPLENIE.PL.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Płatności dokonywanych przy udziale Instytucji pośredniczących ponoszą wyłącznie Klienci oraz te Instytucje. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na Zarządcy portalu OCIEPLENIE.PL.
 6. Strony zobowiązują się do respektowania, iż Płatność dokonana przez Klienta może zostać przez niego zakwestionowana bądź podważona, co będzie skutkować obowiązkiem zwrotu Płatności Klientowi, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa o usługach płatniczych, w tym o instrumentach płatniczych.
 7. W razie uwzględnienia przez Instytucję pośredniczącą przyczyny skutkującej obowiązkiem zwrotu Klientowi Płatności, Sklepowi partnerski nie przysługuje zapłata za tę umowę sprzedaży, bez względu na przyczynę zwrotu, a otrzymana wcześniej zapłata podlega zwrotowi.
 8. Zwrot Klientowi kwoty zapłaty, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, może zostać dokonany, według wyboru Zarządcy portalu OCIEPLENIE.pl, poprzez: 
 • potrącenie równowartości zapłaty otrzymanej przez Sklep partnerski z tytułu danej umowy sprzedaży przez Portal OCIEPLENIE.PL z kwot należnych z tytułu innych umów sprzedaży Sklepu partnerskiego, realizowanych za pośrednictwem Portalu OCIEPLENIE.PL;
 • zwrócenie przez Sklep partnerski zapłaty otrzymanej z tytułu danej umowy sprzedaży na rachunek bankowy Portalu OCIEPLENIE.PL, w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Portalu OCIEPLENIE.PL wezwania do zapłaty.
W powyższych przypadkach, Sklep partnerski nie ma prawa zgłaszać wobec Portalu OCIEPLENIE.PL żadnych roszczeń z tytułu nie otrzymania zapłaty lub jej późniejszego potrącenia z wierzytelnością Sklepu partnerskiego wobec Portalu OCIEPLENIE.PL. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dokonanie przelewu bankowego. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL ponadto nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Sklepu partnerskiego z innych przyczyn, nieleżących po stronie Zarządcy portalu OCIEPLENIE.PL. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie odpowiada za szkody powstałe z winy Sklepu partnerskiego. Sklep partnerski ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy, innych obowiązujących regulacji Portalu OCIEPLENIE.PL oraz przepisów prawa. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL ma prawo obciążenia Sklepu partnerskiego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, napraw technicznych oraz innych kosztów, poniesionych przez Portal OCIEPLENIE.PL wskutek działań niezgodnych z Umową, postanowieniami Regulaminów Portalu OCIEPLENIE.PL, przepisami prawa oraz działalnością Sklepu partnerskiego bądź osób działających na jego rzecz lub w jego imieniu. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw w działaniu Portalu OCIEPLENIE.PL, jaka również zaprzestania jego działania w dowolnym czasie. Nie ponosi on przy tym odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody oraz straty Sklepu partnerskiego, wynikłe z tych tytułów. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym cywilnej, karnej, administracyjnej, za niezgodne z przepisami prawa postępowanie Sklepu partnerskiego.

§8

Poufność

 1. Strony zobowiązują się nie ujawniać, w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu informacji dotyczących Umowy, a w szczególności: 
 • wykorzystywać je wyłącznie celem prawidłowego wykonywania Umowy,
 • zapewnić takie warunki ich przetwarzania, aby uniemożliwić zapoznania się z ich treścią przez osoby nieuprawnione;
 • powstrzymać się od ich kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla niezakłóconej realizacji Umowy.
Strony zobowiązują się do nie ujawniania, zarówno w czasie trwania Umowy, jak również, bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w tym o uzyskiwanym na podstawie Umowy obrocie, z zastrzeżeniem, iż niniejsze postanowienie nie dotyczy Partnerów biznesowych, w zakresie nieodzownym dla prawidłowego wykonywania Umowy. W razie rozwiązania Umowy, jak również ustania celu przetwarzania informacji z innych powodów, Strony zobowiązane będą zwrócić albo na żądanie zniszczyć wszystkie dokumenty i ich kopie, zawierające informacje pozyskane w związku z wykonywaniem Umowy, a ponadto usunąć je z wszelkich nośników, oprogramowań i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania. Każda ze Stron podejmie konieczne środki ostrożności, tak aby wszelkie informacje i materiały udostępnione w związku z realizacją Umowy zostały zachowane w tajemnicy. Strony są wzajemnie zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o każdym znanym przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszego paragrafu, a ponadto umożliwienia przeprowadzenia, w uzgodnionym przez Strony terminie, kontroli dotyczącej przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez drugą Stronę. Wszelkie zdobywanie, przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie albo oferowanie przez Strony informacji określonych w niniejszym paragrafie, jest dopuszczalne wyłącznie, jeżeli: 
 • dana informacja lub jej część jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości, bez naruszania postanowień Umowy i przepisów prawa,
 • dana informacja lub jej część została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o jej nie ujawnianiu w stosunku do Stron Umowy,
 • dana informacja lub jej część została ujawniona przez jedną ze Stron, za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
 • ujawnienie informacji lub jej części jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa; z tym zastrzeżeniem, iż w razie wątpliwości ciężar udowodnienia zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. a-d, spoczywa na Stronie, która te informacje albo jej część ujawniła. 
Strony oświadczają, iż: 
 • w chwili zwarcia Umowy nie są przeciwko nim ani też ich reprezentantom prowadzone żadne postępowania karne lub karno-skarbowe,
 • nie jest wobec nich wszczęte postępowanie upadłościowe, bądź egzekucyjne, czy też złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • spółka nie znajduje się procesie likwidacji, jak również nie został złożony wniosek o jej rozwiązanie. 
Sklep partnerski  ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia postanowień  paragrafu nr 7, łącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów, szkód i strat poniesionych z tego tytułu przez Portal OCIEPLENIE.PL. 

§9

Przetwarzanie danych osobowych

INTERNET CODE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest administratorem zbioru danych osobowych Sklepów partnerskich i Klientów Portalu OCIEPLENIE.PL. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez INTERNET CODE Sp. z o.o. w związku z prowadzonym portalem OCIEPLENIE.PL. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację usług świadczonych przez Administratora danych.

 1. Sklep partnerski, podpisując Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zarządcę oraz Partnerów biznesowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, jak również dla celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Sklep partnerski oświadcza, iż zna oraz będzie spełniał wymagania określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, w tym zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z tym przepisami. 
 3. Sklep partnerski zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników oraz osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy z zasadami ochrony tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych wiąże Sklep partnerski oraz niniejsze osoby także po rozwiązaniu Umowy.
 4. Od obowiązku zachowania tajemnicy Sklep partnerski oraz przez niego upoważnione osoby do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zwolnieni są w przypadku, gdy ze względu na obowiązujące przepisy prawa muszą ujawnić informacje uprawnionym organom państwowym lub instytucją nadzoru finansowego.
 5. Po rozwiązaniu Umowy, Sklep partnerski zobowiązany jest zniszczyć zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w sposób uniemożliwiający odzyskanie danych osobowych wchodzących w skład zbioru.
 6. Sklep partnerski zobowiązuje się do przekazywania Portalowi OCIEPLENIE.PL informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności o każdym przypadku naruszenia przez niego lub jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Sklep partnerski jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych osobowych.
 8. Sklep partnerski ponosi pełną odpowiedzialność za utratę danych osobowych, oraz ich przetwarzanie zgodne z Umową oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. Sklep partnerski ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstały wobec Portalu OCIEPLENIE.PL, Klientów, Partnerów biznesowych oraz osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 10. Portal OCIEPLENIE.PL upoważnia Sklep Partnerski do wydawania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych Klientów Portalu OCIEPLENIE.PL Sklep partnerski ma obowiązek ograniczyć dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, podjąć wszelkie niezbędne działania celem zachowania danych osobowych w tajemnicy przez pracowników mających do nich dostęp.
 11. Sklep partnerski jest zobowiązany wobec Portalu OCIEPLENIE.PL, zarówno w czasie trwania, jak i po rozwiązaniu Umowy: 
 • niezwłocznie poinformować o kontroli GIODO, umożliwić w niej uczestnictwo i wnoszenie uwag do  sprawozdania pokontrolnego
 • niezwłocznie zawiadomić o piśmie GIODO w przedmiocie składania wyjaśnień,
 • w razie wydani decyzji przez GIODO - umożliwić wnoszenie uwag do treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi na tą decyzję;
 • pod warunkiem, że zdarzenia określone w pkt 1-3 miałyby, chociażby pośredni, związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.

§10

Siła wyższa

 1. Portal OCIEPLENIE.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy wskutek siły wyższej, czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych wobec Portalu OCIEPLENIE.PL, zachodzących w okolicznościach, w których nie można mu zarzucić nie dochowania należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również działań osób trzecich, jakim nie mógł zapobiec przy użyciu właściwie wykorzystywanych metod, sprzętu oraz zasad ochrony, a ponadto z decyzji organów administracji państwowej, czy też powstałych z winy Sklepu partnerskiego, bądź z powodu awarii sieci Internet.
 2. Strony zobowiązane są do wzajemnego, natychmiastowego informowania o wystąpieniu zdarzeń, będących skutkiem siły wyższej.
 3. W przypadku, gdy Strona musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, zobowiązana jest powiadomić o tym drugą Stronę w ciągu 24 godziny od chwili zdarzenia, wskazując konsekwencje dla realizacji Umowy, w przeciwnym razie traci prawo do powoływania się na okoliczność siły wyższej.
 4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie może wykonać swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 24 godziny, Strony Umowy przystąpią do negocjacji, celem uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację Umowy. 

§11

Prawo autorskie oraz wykorzystywanie znaków towarowych

 1. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie związane z Portalem OCIEPLENIE.PL, który stanowi jego własność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów w odrębnych ustawach Portal OCIEPLENIE.PL oraz jego elementy są pod ochroną przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Portal OCIEPLENIE.PL udostępnia Sklepowi partnerskiemu jedynie odpowiednie oprogramowanie oraz narzędzia internetowe celem umieszczania przez niego treści niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy. Sklep partnerski niniejsze treści publikuje na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL we własnym imieniu, na własny rachunek i odpowiedzialność.
 3. Sklep partnerski oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystywania wszelkich towarów, materiałów reklamowych, zdjęć, znaków towarowych i innych nazw lub oznaczeń, zamieszczanych przez niego na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL Sklep partnerski oświadcza ponadto, iż jego Firma oraz towary nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Sklep partnerski ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamieszczenia na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL treści, do których prawa autorskie lub wszelkie inne prawa przysługują osobą trzecim, bez uprzedniego uzyskania od nich stosownej zgody.
  W przypadku dochodzenia od Portalu OCIEPLENIE.PL przez osoby trzecie naprawienia szkody lub innych roszczeń z powyższych tytułów, Sklep partnerski zobowiązany jest pokryć wszelkie związane z tym koszty.
 5. Sklep partnerski publikując w Portalu OCIEPLENIE.PL treści, których jest twórcą i przysługują mu z tego tytułu do nich prawa autorskie, udziela Portalowi OCIEPLENIE.PL niewyłącznego prawa do ich wykorzystywania, w tym redagowania i rozpowszechniania.
 6. Projekty materiałów reklamowych zawierających logo Portalu OCIEPLENIE.PL oraz Sklepu partnerskiego wymagają akceptacji obydwu Stron.

§12

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.pl wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronach Portalu OCIEPLENIE.PL.
 2. Regulamin dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.pl oraz Regulamin dla Klienta Detalicznego portalu  OCIEPLENIE.PL stanowią integralną część Umowy o współpracę zawartej pomiędzy Zarządcą Portalu OCIEPLENIE.PL a Sklepem partnerskim i obowiązują w brzmieniu aktualnie opublikowanym na Portalu OCIEPLENIE.PL.
 3. Zawarcie przez Sklep partnerski Umowy o współpracę z Zarządcą portalu OCIEPLENIE.PL oznacza, że zapoznał się z treścią Regulaminu dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.PL, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Zarządca portalu OCIEPLENIE.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmiany postanowień Regulaminu dla Sklepu partnerskiego portalu OCIEPLENIE.PL , które wchodzą w życie z momentem ich opublikowania na stronie serwisu www.OCIEPLENIE.pl.
 5. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia  niniejszego regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na realizację Umowy, w tym zmianie statusu prawnego, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adresu do doręczeń korespondencji.
 7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń korespondencji przez Stronę, przy jednoczesnym niepoinformowaniu o tym drugiej Strony, korespondencję adresowaną na ostatni znany adres, uważa się za doręczoną ze skutkiem prawnym, z zastrzeżeniem równoczesnego zachowania wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Sklepu partnerskiego portalu  OCIEPLENIE.PL, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

Ostatnio kupowane produkty Ostatnio kupowane produkty